Home

Jeremia 30 hsv

Jeremia 30 - Herziene Statenvertaling (HSV) - debijbel

Jeremia 30 Jeremia 30. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 29 Brief aan de ballingen in Babel. 29 1 Dit zijn de woorden van de brief die de profeet Jeremia uit Jeruzalem gestuurd heeft aan de rest van de oudsten van de ballingen, aan de priesters,. Jeremia 30 Jeremia 30. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 30 Profetie van de verlossing. 30 1 Het woord dat van de HEERE gekomen is tot Jeremia: 2 Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Schrijf voor u al de woorden die Ik tot u gesproken heb, in een boek

Profetie van de verlossing Het woord dat van de HEERE gekomen is tot Jeremia: Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Schrijf voor u al de woorden die Ik tot u gesproken heb, in een boek. Want z 1 Het woord dat van de HEERE gekomen is tot Jeremia: 2 Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Schrijf voor u al de woorden die Ik tot u gesproken heb, in een boek. 3 Want zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik een omkeer zal brengen in de gevang.. HSV De terugkeer van Israël. 1 In die tijd, spreekt de HEERE, zal Ik al 30 Maar ieder zal om zijn eigen ongerechtigheid sterven. Ieder mens die onrijpe druiven eet Jeremia 31 Het boek van de profeet Jeremia ×. Notities: Opslaan.

1 De woorden van Jeremia, de zoon van Hilkia, uit de priesters die in Anathoth waren, in het land van Benjamin. 2 Tot hem kwam het woord van de HEERE in de dagen van. 2 Kon. 21:26; 22:1 enz.; 2 Kron. 34:1 enz. Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda, in het dertiende jaar van zijn regering. 3 Ook kwam het tot hem in de dagen van (Jeremia 30:8b-9 HSV) Het volk zou geen vreemden (Egypte, Assyrië, Babel en Perzië) meer hoeven te dienen, maar zou de Koning uit het huis van David dienen. Dat is een messiaanse belofte die verwijst naar Jezus. Terugkeer van Israël Jeremia 31. Dan zal ik voor elke stam van Israël een God zijn, dan is Israël mijn volk - spreekt de HEER HSV Jeremia koopt een akker. 1 Het woord dat van de HEERE tot Jeremia gekomen is in het tiende regerings jaar van Zedekia, de koning van Juda. Dit jaar was het 30 Want de Israëlieten en de Judeeërs hebben vanaf hun jeugd alleen gedaan wat kwaad was in Mijn ogen Verlossing uit Babel. 1 Het woord van de HEERE kwam voor de tweede keer tot Jeremia, toen hij nog opgesloten zat op het binnenplein van de wacht:. 2 Zo zegt de HEERE, Die het doet, de HEERE, Die het vormt om het te bevestigen - HEERE is Zijn Naam:. 3 Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken, die u niet weet.. 4 Want zo zegt de HEERE, de God. De gehoorzaamheid van de Rechabieten. 1 Het woord dat van de HEERE gekomen is tot Jeremia in de dagen van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda:. 2 Ga naar het huis van de Rechabieten, spreek met hen en breng hen in het huis van de HEERE, in een van de kamers, en geef hun wijn te drinken.. 3 Toen haalde ik Jaäzanja, de zoon van Jeremia, de zoon van Habazzinja met zijn broers en al.

Het beeld van Jeremia 3:1 komt daarmee minder tot zijn recht. Het verband wil bovendien alle nadruk leggen op de spanning die nog steeds wordt opgebouwd dat naderen tot de HEERE niet zómaar gaat en zómaar kan. En de grondtekst geeft aan dat het ook anders kán, en met inachtneming van het tekstverband ook anders móet Jeremia 30:17 HSV Ja, Ik zal uw herstel bevorderen, u van uw wonden genezen, spreekt de HEERE, al noemen ze u: Verdrevene, het is Sion, niemand vraagt naar haar. HSV: Herziene Statenvertalin Jeremia 30:18 HSV Zo zegt de HEERE: Zie, Ik ga een omkeer brengen in de gevangenschap van de tenten van Jakob en zal Mij ontfermen over zijn woningen. De stad zal herbouwd worden op haar ruïne en het paleis zal op zijn rechtmatige plaats gelegen zijn Herziene Statenvertaling (HSV) 29 1 Dit zijn de woorden van de brief die de profeet Jeremia uit Jeruzalem gestuurd heeft aan de rest van de oudsten van de ballingen, 29 De priester Zefanja las deze brief voor ten aanhoren van de profeet Jeremia. 30 Toen kwam het woord van de HEERE tot Jeremia

Jeremia 30, Herziene Statenvertaling (HSV) The Bible Ap

30 1 Het woord dat van de HEERE gekomen is tot Jeremia: 2 Zo zegt de HEERE , de God van Israël: Schrijf voor u al de woorden die Ik tot u gesproken heb, in een boek. 3 Want zie, er komen dagen, spreekt de HEERE , dat Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Mijn volk, Israël en Juda, zegt de HEERE , en Ik hen zal terugbrengen naar het land dat Ik hun vaderen gegeven heb, en zij. Jeremia 30:17 (HSV) 17 Ja, Ik zal uw herstel bevorderen, u van uw wonden genezen, spreekt de HEERE, al noemen ze u: Verdrevene, het is Sion, niemand vraagt naar haar. Jeremia 33:6 (HSV) 6 Zie, Ik ga haar herstel en genezing bevorderen, Ik zal hen genezen: een overvloed van duurzame vrede zal Ik hun bekendmaken Jeremia 30:9 (HSV) 9 maar zij zullen de HEERE, hun God, dienen, en hun Koning David, Die Ik hun zal doen opstaan. 1 Kronieken 17:27 (HSV) 27 Nu dan, het heeft U behaagd het huis van Uw dienaar te zegenen, dat het voor eeuwig voor Uw aangezicht zal zijn; want U, HEERE, hebt het gezegend, en het zal voor eeuwig gezegend zijn 30 Maar ieder zal om zijn eigen ongerechtigheid sterven. Ieder mens die onrijpe druiven eet - zijn tanden zullen stomp worden. 31 Zie, er komen # Hebr. 8:8 dagen, spreekt de HEERE , dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten 36 1 Het gebeurde in het vierde jaar van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda, dat dit woord van de HEERE tot Jeremia kwam: 2 Neem u een. 36:2. Jes. 8:1. boekrol en. 36:2. Jer. 30:2. schrijf daarop alle woorden die Ik tot u gesproken heb over Israël, over Juda en over alle volken, vanaf de dag dat Ik tot u gesproken heb, vanaf de.

Liedjes uit het bijbelboek – Bijbel op muziek

Jeremia 30 - Herziene Statenvertaling (HSV) online

 1. Bijbel Basics materiaal. Programma's. Serie
 2. 17:10. 1 Sam. 16:7. Ps. 7:10. doorgrond het hart, beproef de nieren, en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden. 11 Wie rijkdom verwerft, maar niet op rechtmatige wijze, is als een patrijs die eieren uitbroedt, maar ze niet heeft gelegd.17:11 een patrijs gelegd
 3. Hoofdstuk: Jeremia 29. ← naar Bijbel index. Kopieëer weergave openen. 1. Dit zijn de woorden van de brief die de profeet Jeremia uit Jeruzalem gestuurd heeft aan de rest van de oudsten van de ballingen, aan de priesters, aan de profeten en aan heel het volk dat Nebukadnezar van Jeruzalem in ballingschap had gevoerd naar Babel. 2
 4. Jeremia koopt een akker Het woord dat van de HEERE tot Jeremia gekomen is in het tiende regeringsjaar van Zedekia, de koning van Juda. Dit jaar was het achttiende jaar van Nebukadrezar. Het leger v
 5. Jeremia 29:11 planning zegen hoop. Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren. Jeremia 29:12 aanbidding bidden luisteren. Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken, die u niet weet. Jeremia 33:3 bidden begrijpen luisteren
 6. Kopieëer weergave openen. 1. In die tijd, spreekt de HEERE, zal Ik al de geslachten van Israël tot een God zijn, en zíj zullen Mij tot een volk zijn. 2. Zo zegt de HEERE: Het volk dat aan het zwaard ontkomen was, heeft genade gevonden in de woestijn, toen Ik op weg ging om hem, Israël, tot rust te brengen. 3

29 De priester Zefanja las deze brief voor ten aanhoren van de profeet Jeremia. 30 Toen kwam het woord van de HEERE tot Jeremia: 31 Stuur aan alle ballingen deze boodschap: Zo zegt de HEERE van Semaja, de Nechelamiet: Omdat Semaja u geprofeteerd heeft, terwijl Ík hem niet heb gezonden, en heeft gemaakt dat u 3 Vanaf het dertiende jaar van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda tot op deze dag - dit is het drieëntwintigste jaar - is het woord van de HEERE tot mij gekomen. Ik sprak vroeg en laat # 25:3 vroeg en laat - Zie noot bij Jeremia 7:13. tot u, maar u hebt niet geluisterd

HSV - Jeremia 31 - Het boek van de profeet Jeremi

 1. Jeremia 17:7-8 Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is. Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop
 2. Sta op, laten we midden op de dag oprukken! Wee ons, want de dag is bijna verstreken, want de avondschaduwen worden langer. 5 Sta op, laten we dan in de nacht oprukken, laten we haar paleizen te gronde richten! 6 Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Hak bomen om, werp tegen Jeruzalem een belegeringsdam op
 3. Jeremia 30 Het Boek 1 Dit is een volgende boodschap van de HERE aan Jeremia: 2 De HERE God van Israël zegt: Schrijf alles wat Ik tegen u heb gezegd op in een boek. 3 Er komt namelijk een tijd, waarin Ik mijn volk weer welvaart zal geven. Ik zal Israël en Juda terugbrengen naar het land dat Ik hun voorouders gaf; zij zullen het bezitten en er opnieuw in wonen. 4 De HERE droeg Jeremia op het.
 4. Jeremia 30:1,2 De HEER richtte de volgende woorden tot Jeremia: Dit zegt de HEER, de God van Israël: Schrijf alle dingen die ik je heb gezegd in een boekrol. God heeft het over de dingen die Hij gezegd heeft. Daar hoort vanzelfsprekend ook de inhoud bij van Jeremia 30 en 31, maar hoeft zich daar zeker niet toe te beperken
 5. Jeremia 30. 1 Het woord, dat tot Jeremia geschied is van den HEERE, zeggende: 2 Zo spreekt de HEERE, de God Israëls, zeggende: Schrijf u al de woorden, die Ik tot u gesproken heb, in een boek. 3 Want zie, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik de gevangenis van Mijn volk, Israël en Juda, wenden zal, zegt de HEERE; en Ik zal hen wederbrengen.
 6. Jeremia 30-33 zijn een apart boek in dit boek. Dit 'boek' van vier hoofdstukken wordt wel 'het troostboek' genoemd omdat het vol met vertroostingen en beloften staat. Deze hoofdstukken bevatten de zekerheid van hun voortbestaan. In een tijd dat zoveel Joden in ballingschap zijn, moet dat voor hen die geloven wel een grote troost zijn

HSV - Jeremia 1 - Het boek van de profeet Jeremi

Troostboek Jeremia 30-33 - Leven Met God En De Bijbe

Download hier het document als pdf om te printen (f-Jeremia-30-31-32-33-.pdf) f-Jeremia-30-31-32-33-.docx. Facebook; Twitter; Email; Categorie: Meer Bijbel: Jeremia, Jeremia 30, Jeremia 31, Jeremia 32, Jeremia 33. Suggesties. Puzzel - Jeremia 52 - ongehoorzaamheid aan God, ballingschap Preek over Jeremia 30:1-22 (Maranathadienst) Broeders, zusters, In ons Nederlandse taalgebruik zijn heel wat gezegdes en woorden ontleend aan de bijbel. Ik meen dat het de EO was die ooit een boekje heeft uitgegeven met allemaal spreekwoorden die van de bijbel zijn afgeleid (Jeremia 29:10-14) God spreekt door Jeremia tot het volk. Hij zegt hen dat ze nog 70 jaar in ballingschap zullen blijven leven. Dan zal er een einde aan de ballingschap komen. Nog 70 jaar! Dat betekent voor de meesten van hen, dat ze nooit meer naar hun land terug zullen keren. Het betekent dat ze de stad Jeruzalem nooit meer terug zullen zien Jeremia 30. Israël zal ook weer worden gered 1 Toen zei de Heer tegen mij: 2 Dit zegt de Heer, de God van Israël: Schrijf alles wat Ik tegen je gezegd heb op in een boek. 3 Want op een dag zal Ik een einde maken aan de gevangenschap van Israël en Juda, zegt de Heer

1 Het woord dat van de HEERE gekomen is tot Jeremia in de dagen van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda: 2 Ga naar het huis van de Rechabieten, spreek met hen en breng hen in het huis van de HEERE, in een van de kamers, en geef hun wijn te.. Jeremia 30 Het Boek (HTB) Welvaart en vrede voorzegd. 30 Dit is een volgende boodschap van de Here aan Jeremia: 2 'De Here God van Israël zegt: Schrijf alles wat Ik tegen u heb gezegd op in een boek. 3 Er komt namelijk een tijd waarin Ik mijn volk weer welvaart zal geven. Ik zal Israël en Juda terugbrengen naar het land dat Ik hun voorouders gaf, zij zullen het bezitten en er opnieuw in. Hoofdstuk: Jeremia 24. De HEERE liet mij zien, en zie, twee manden met vijgen waren neergezet voor de tempel van de HEERE, nadat Nebukadrezar, de koning van Babel, Jechonia, de zoon van Jojakim, de koning van Juda en de vorsten van Juda, de ambachtslieden en de smeden uit Jeruzalem in ballingschap gevoerd had, en hen naar Babel gebracht had Jeremia (יִרְמְיָהוּ, jirməjāhû, JHWH moge verhogen) (*Anatot, ca. 645 - †Egypte(?) ca. 570 v.Chr.) wordt gerekend tot de grote profeten van de Hebreeuwse Bijbel.Volgens de traditie schreef hij het naar hem vernoemde boek Jeremia en Klaagliederen. De Talmoed noemt ook 1 en 2 Koningen.. Van Jeremia zijn de termen jeremiëren en jeremiade afgeleid 1 Het woord dat van de HEERE gekomen is tot Jeremia, nadat Nebuzaradan, de bevelhebber van de lijfwacht, hem uit Rama weg had laten gaan, toen hij hem gevangengenomen had, en hij in ketenen geboeid was te midden van alle ballingen uit Jeruzalem en Ju..

HSV - Jeremia 32 - Het boek van de profeet Jeremi

 1. 30 Het woord van Jehovah kwam tot Jeremia: 2 'Dit zegt Jehovah, de God van Israël: Schrijf alle woorden die ik tegen je zeg op in een boek. 3 Want 'luister, er komt een tijd', verklaart Jehovah, 'dat ik de gevangenen van mijn volk, Israël en Juda, zal verzamelen',+ zegt Jehovah, 'en ik zal ze terugbrengen naar het land dat ik aan hun voorouders heb gegeven en ze zullen het.
 2. Jeremia 22 : 30. Zo zegt de HEERE: Schrijft dezen zelfden man kinderloos, een man, die niet voorspoedig zal zijn in zijn dagen; want er zal niemand van zijn zaad voorspoedig zijn, zittende op den troon Davids, en heersende meer in Juda
 3. Preek over Jeremia 30:21 - Schildwolde, 10 november 2019 - Kees van Dusseldorp - viering avondmaal Thema: Opnieuw verbonden votum en groet NGK 163 Dit huis, een herberg onderweg wetslezing NGK 243 Heer, ik kom tot U gebed lezen: Jeremia 30:18-31:9 Heb.5:5-10 Ps.110:2,3,4 preek over Jeremia 30:21 Ps.102:6,7,8 lezen Avondmaalsformulier

HSV - Jeremia 33 - Het boek van de profeet Jeremi

Jeremia 30 Het woord, dat tot Jeremia geschied is van den HEERE, zeggende: Zo spreekt de HEERE, de God Israels, zeggende: Schrijf u al de woorden, die Ik tot u gesproken heb, in een boek. Read verse in Statenvertaling (Dutch 1 Hoor het woord dat de HEERE tot u spreekt, huis van Israël. 2 Zo zegt de HEERE: U mag u de weg van de heidenvolken niet aanleren, en u niet ontstellen door de tekenen aan de hemel, omdat de heidenvolken zich daardoor ontstellen. 3 Want de gebruike.. Jeremia 30. 30:1 Het woord, dat tot Jeremia geschied is van den HEERE, zeggende: Literatuur: Preken U bent wat u kiest . 30:2 Zo spreekt de HEERE, de God Israels, zeggende: Schrijf u al de woorden, die Ik tot u gesproken heb, in een boek. Literatuur: Preken U bent wat u kiest Jeremia 29. 1 Voorts zijn dit de woorden des briefs, dien de profeet Jeremia zond van Jeruzalem tot de overige oudsten, die gevankelijk waren weggevoerd, mitsgaders tot de priesteren, en tot de profeten, en tot het ganse volk, dat Nebukadnezar van Jeruzalem gevankelijk had weggevoerd naar Babel. 2 (Nadat de koning Jechonia, en de koningin, en. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52: 1): Het woord, dat.

Welkom bij ETS-online 2020-2021. Op deze online leeromgeving van de ETS-Bijbelcursus krijg je iedere (les)maand toegang tot tien leeslessen Oude Testament en tien leeslessen Nieuwe Testament. Zo word je elke lesmaand in een vast ritme meegenomen in het lezen en bestuderen van alle Bijbelboeken Jeremia 29:13. U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Jullie zullen mij zoeken. En als je mij zoekt met heel je hart, zul je mij vinden. Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart Jeremia 29 - HSV. Herziene Statenvertaling. HSV. Vergelijk Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk. Jeremia 30 Dutch Staten Vertaling. 1 Het woord, dat tot Jeremia geschied is van den HEERE, zeggende: 2 Zo spreekt de HEERE, de God Israels, zeggende: Schrijf u al de woorden, die Ik tot u gesproken heb, in een boek

HSV - Jeremia 35 - Het boek van de profeet Jeremi

 1. Christelijke e-card met Jeremia 31:11. Onderaan deze pagina kunt u uw bericht bij de kaart invullen en doorgaan naar het invullen van de adresgegevens. 1. Kaart keuze. 2. Bericht invullen. 3. Adresgegevens
 2. Plannen vol vrede, niet vol ellende. Want Ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie. 12 Dan zullen jullie Mij aanbidden. Jullie zullen naar Mij toe komen en tot Mij bidden. En Ik zal naar jullie luisteren. 13 Jullie zullen Mij zoeken en Mij ook vinden, als jullie met je hele hart naar Mij verlangen. 14 Ik zal Mij door jullie laten vinden, zegt.
 3. HSV. Lees Jeremia 32 online. Ach HEER, mijn God, u hebt met uw grote kracht, met uw machtige arm, de hemel en de aarde gemaakt. Voor u is niets onmogelijk. Jeremia 32:17 - NBV. Heer, mijn God, u hebt met uw grote kracht de hemel en de aarde gemaakt. Voor u is alles mogelijk! Jeremia 32:17 - BGT. Ach, Here H.
 4. HSV. Lees Jeremia 33 online. Roep mij aan, en ik zal je antwoorden, ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn. Jeremia 33:3 - NBV. Jeremia, vraag me wat er gaat gebeuren, dan zal ik je antwoord geven. Ik ga je belangrijke dingen vertellen.
 5. Jeremia 31 ©. 31 1 Dan zal ik voor elke stam van Israël een God zijn, dan is Israël mijn volk - spreekt de HEER. Dit zegt de HEER: In de woestijn kreeg ik Israël lief, het volk dat aan vernietiging ontkomen was. Ik ging hun voor en gaf hun vrede. 3. (31:3) ben ik naar je toe gekomen - Voorgestelde lezing

Jeremia 2 (HSV) 1 Het woord van de HEERE kwam tot mij: 2 Ga ten aanhoren van Jeruzalem prediken: Zo zegt de HEERE: Ik denk aan u, aan de genegenheid van uw jeugd, aan de liefde van uw bruidsdagen, toen u achter Mij aan ging in de woestijn, in een land waarin niet wordt gezaaid De populairste bijbelteksten uit het hoofdstuk Jeremia 32. Lees het hoofdstuk Jeremia 32 online. DailyVerses.net Thema's Willekeurige tekst Inschrijven. Jeremia 32 - NBV & HSV.

Jeremia 31. Troostende woorden voor Jeruzalem en Israël (vervolg) 1 De Heer zegt: In die tijd zullen alle families van Israël Mij hun God noemen. 30 Want iedereen wordt zelf gestraft voor de verkeerde dingen die hij doet. Iedereen die onrijpe druiven eet, zal zelf stroeve tanden krijgen Jeremia 31. 1 Ter zelfder tijd, spreekt de HEERE, zal Ik allen geslachten Israëls tot een God zijn; en zij zullen Mij tot een volk zijn. 2 Zo zegt de HEERE: Het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël, als Ik henenging om hem tot rust te brengen. 3 De HEERE is mij verschenen van verre tijden Jeremia 22:21-30 3. oktober 14, 2020 oktober 14, 2020 Ben Mondriaan. Ik sprak tot jou toen jij je veilig waande, maar je zei: Ik luister niet. Zo ben je al vanaf je jeugd, nooit heb je naar Mij geluisterd. De wind zal al je herders hoeden, al je minnaars gaan in ballingschap Jeremia 4. 1 Zo gij u bekeren zult, Israël! spreekt de HEERE, bekeer u tot Mij; en zo gij uw verfoeiselen van Mijn aangezicht zult wegdoen, zo zwerft niet om. 2 Maar zweer: Zo waarachtig als de HEERE leeft! in waarheid, in recht en in gerechtigheid; zo zullen zich de heidenen in Hem zegenen, en zich in Hem beroemen

Jeremia. 20. 20 1 Toen de priester Paschur, de zoon van Immer, hoofdopzichter van de tempel, Jeremia dit hoorde profeteren, 2 liet hij de profeet stokslagen geven en hem in de hoge Benjaminpoort bij de tempel in het blok sluiten. 3 Toen Paschur hem de volgende dag uit het blok haalde, zei Jeremia tegen hem: 'De HEER noemt jou niet langer. 29 1. Icon--caret-down. Icon--close. 29:1-2 2 Kon. 24:12-16 2 Kron. 36:10. Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan de overgebleven oudsten onder de ballingen, aan de priesters, de profeten en alle anderen die Nebukadnessar vanuit Jeruzalem naar Babel had gevoerd. 2 Hij schreef deze brief toen koning. Poster Bijbeltekst HSV formaat A5, met luxe envelop recycled wit, artikelnr. 2017007 (Jeremia 17:7,8 Toen zei de HEERE tegen mij: Dat hebt u goed gezien, want Ik waak over Mijn woord om dat te doen. Verstuur een christelijke e-card met Jeremia 1:1

HSV - Jeremia 3 - Het boek van de profeet Jeremi

 1. Keer terug, afkerige kinderen, Ik zal u van uw afdwalingen genezen. Zie, hier zijn wij. Wij komen tot U, want U bent de HEERE, onze God. Jeremia 3:22 HSV..
 2. Jeremia 17 ©. 17 1 De zonde van de Judeeërs staat geschreven met een ijzeren stift, met een diamanten punt staat ze gegrift in hun hart en op de horens van hun altaren. 2 Ook hun kinderen houden hun altaren en Asjerapalen in ere, bij bladerrijke bomen en op hoge heuvels. 3. Icon--caret-down. Icon--close
 3. 30 Jod. Hij geve zijn wang dien, die hem slaat, hij worde zat van smaad. 31 Caph. Want de Heere zal niet verstoten in eeuwigheid. 32 Caph. Maar als Hij bedroefd heeft, zo zal Hij Zich ontfermen, naar de grootheid Zijner goedertierenheden. 33 Caph. Want Hij plaagt of bedroeft des mensen kinderen niet van harte. 34 Lamed

Zijn er onder de nietige afgoden van de heidenvolken die het laten regenen, of kan de hemel regendruppels geven? Bent U dat niet, de HEERE, onze God? Wij zien naar U uit, want al deze dingen doet U! Verstuur een christelijke e-card met Jeremia 14:2 Jeremia. 52 Zedeki̱a+ was 21 jaar toen hij koning werd, en hij regeerde 11 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder was Hamu̱tal,+ de dochter van Jeremia uit Li̱bna. 2 Hij bleef doen wat slecht was in Jehovah's ogen, precies zoals Jo̱jakim had gedaan.+ 3 Vanwege de woede van Jehovah gebeurden die dingen in Jeruzalem en in Juda, en uiteindelijk verstootte hij ze.+ Zedeki̱a kwam tegen de koning van. Zij zullen tegen u strijden, maar zij zullen niet tegen u op kunnen, want Ik ben met u, spreekt de HEERE, om u te redden. Verstuur een christelijke e-card met Jeremia 1:1